Existing user


New user?

Don't have an account yet?
ສະບາຍດີ

ກະລຸນາສະມັກສະມາຊິກໃໝ່ເພື່ອທີ່ເຈົ້າຈະສາມາດເຂົ້າຮຽນໄດ້ໃນແຕ່ລະວິຊາ. ກະລຸນາເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້

  1. ຂຽນແບບ Form ສະໝັກສະມາຊິກໃໝ່
  2. ລະບົບຈະການສົ່ງ e-Mail ໄປຍັງອີເມນທີ່ເຈົ້າໃຫ້ໄວ້
  3. ອ່ານ e-Mail ຈາກນັ້ນຄິກທີ່ ລິງກ໌ໃນ e-Mail ນັ້ນ
  4. ເມື່ອຄິກແລ້ວ Account ຂອງເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນແລະສາມາດລັອກອິນເຂົ້າສູ່ລະບົບໄດ້ທັນທີ
  5. ເລືອກລາຍວິຊາທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າຮຽນ
  6. ຖ້າຫາກມີການຖາມໃຫ້ໃສ່ລະຫັດໃນການເຂົ້າຮຽນ ໃຫ້ໃສ່ລະຫັດທີ່ອາຈານຂອງເຈົ້າໃຫ້ໄວ້
  7. ນັບຈາກນີ້ເຈົ້າສາມາດເຂົ້າໄປສຶກສາແລະເຮັດກິດຈະກຳໃນແຕ່ລະລາຍວິຊາໄດ້ ໂດຍເທື່ອຕໍ່ໄປພຽງແຕ່ໃສ່ຊື່ຜູ້ໃຊ້ (Username) ແລະລະຫັດຜ່ານ (Password) ຈາກໜ້ານີ້

We have upgraded our eLearning Management System to ensure you have the most advanced experience.

- Archived eLearning Portal (For users registered before 31st March 2017)
     Have access to your courses and certificates (available until 30th June 2017) at            https://golearn-archive.unodc.org/olat/dmz/

- New eLearning Portal
      New look, new functionalities
      Register now for a new user experience!

Please note that to access eLearning courses on new eLearning Portal, enrolment is required.