පවත්නා පරිශිලක


නව පරිශිලකයෙක්?

තවමත් ගිණුමක් නැද්ද?

එක්සත් ජාතීන්ගේ

සංවිධානයේ මත්ද්‍රව්ය සහ අපරාධ අංශය, තහනම් මත්ද්‍රව්ය, විවිධ ආකාරයේ අපරාධ සහතස්තවාදයට විරුද්ධව කරන සටනේ සමස්ත නායකයා වේ.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මත්ද්‍රව්ය සහ අපරාධ අංශයේ විද්‍යුත් ඉගැන්වීම කළමනාකරණ තාක්ෂණය මුලික සහ ඉතා උසස් හැකියාවන් වර්ධනය කිරීමේ මාර්ගය වන අතර, සාමාජික රටවල් වල නිලධාරීන්ටඕනෑම ස්ථානයක සිට භාවිතා කිරීමට හැකිවන ලෙස නිර්මාණය කර ඇත. විද්‍යුත් අධ්‍යාපනික තාක්ෂණය, විවිධාකාර පාඨමාලාවන්, සුරක්ෂිත මුදලට සරිලන කසලතාවයන් වර්ධනය කරගෑනීමට නවීනපුහුණුවක් ලබාදෙයි.

මේ අධ්‍යාපන රටාවට ස්තූතියි, මෙය භාවිතා කරන්නන්ට, ඵක්සත් ජාතීන්ගේ සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියට තමන්ගේ භාෂාවෙන්, තමන් සිටින ස්ථානයෙන් සෳජුවම භාවිතාකිරීමේ බලය එක්සත් ජාතීන්ගේසංවිධානයේ මත්ද්‍රව්ය සහ අපරාධ අංශයෙන් පවරා ඇත.

සාමාජික රටවල්වල නිලධාරීන්ටත්, ජාත්‍යන්තර සංවිධානයන්ටත් සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේමත්ද්‍රව්ය සහ අපරාධ අංශයේ වෙනත් නියේජිත කොටස්කරැවන්ටත් මේ විද්‍යුත් අධ්‍යාපනික තාක්ෂණය භාවිතාකිරීමට හා පුහුණුව ඉඩසලසා ඇත.ඔබත් මේ වැඩපිළිවෙලට සම්බන්ධ වී අධ්‍යාපනය හැදැරීමටබලාපොරොත්තුව වේනම්, කරැණාකර ලගම ඇති එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මත්ද්‍රව්ය සහ අපරාධ අංශකාර්යාලයෙන් විමසන්න ((http://www.unodc.org/unodc/en/field-offices.html?ref=menutop)) නැතහොත් අපෙන් විමසන්න, eLearning@unodc.org.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මත්ද්‍රව්ය සහ අපරාධ අංශයේ විද්‍යුත් ඉගැන්වීම වැඩසටහනට ආධාර ලබාදෙනරටවල් ඔස්ට්‍රේලියාව (ඔස්ට්‍රේලියා පෙඩරල් පොලිසිය සහ ආගමන සහ දේශසීමා ආරක්ෂකදේපාර්තමේන්තුවය ) ජපානය , නොර්වේ , ස්වීඩන් සහ ඇමරිකා එක්සත් රාජධානිය.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මත්ද්‍රව්ය සහ අපරාධ අංශයේ පර්මාර්ථයන්,අරමුණු සහ සේවාවන් සම්බන්ධසවිස්තරාත්මකව වැඩි විස්තර සදහා කරැණාකර පරික්ෂාකරන්නhttp://www.unodc.org

තොරතුරු

  • එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මත්ද්‍රව්ය සහ අපරාධ අංශයේ විද්‍යුත් ඉගැන්වීම
  • වැඩසටහන ප්‍රධාන අත්හදාබැලීමක් වශයෙන් 2014 සැප්තැම්බර් 11 වැනිදා ආරම්භ විය. සමස්ථ පාඨමාලාවන් සදහා http://golearn-integrity.unodc.org.